Chov ovcí s POP

Jistě si kladete otázku, co je chov ovcí s POP. Zda to pro vás má nějaký význam a co to vlastně je, ten POP. Pokusím se stručně popsat, co to vše znamená a jaké to má další návaznosti v budoucím chovu. Lidově se také takový chov označuje jako „chov ovcí s papíry“, „papírové ovce“, „plemenné ovce“, „plemenný chov“ a podobné jiné názvy.

Co je POP?

POP je zkratka pro „průkaz o původu“ zvířete. Toto označení se stále hojně používá v zájmových chovech ostatních zvířat, jako jsou psi, kočky a jiná zvířata.

Vzor formuláře potvrzení o původu (POP) - ouessantská ovce

Může mít každá ovce zootechnické osvědčení (ZO)?

Ne, nikoliv. ZO mohou získat pouze ovce, které jsou zařazené v kontrole užitkovosti (KU) a prošla oficiálním hodnocením užitkovosti pověřeného plemenáře organizací SCHOK a splňuje tak přísná kritéria hodnocení, popsaná ve šlechtitelském programu, jehož součástí je i popis standardu plemene.

Vzor formuláře zootechnické osvědčení (ZO). / Zootechnical certificate for trade in purebred breeding animals of the bovine, porcine, ovine and caprine species

Kdo může produkovat ovce se zootechnickým osvědčením (ZO)?

Ovce se ZO může produkovat pouze chovatel, který je zapojený v kontrole užitkovosti – má smlouvu s plemenářem a plní podmínky režimu kontroly užitkovosti.

Jaký má význam zootechnické osvědčení (ZO) v chovu ovcí?

V zásadě se chovatelem označuje každá osoba, která vlastní ovce. Nerozlišuje se, zda pouze nakupuje ovce a chová je na maso – na sezónní chov. Nebo zda má ovce na vlnu, či mléko a má je více let. Taktéž se pod pojmem chov nebo chovatel nerozlišuje, zda produkuje vlastní odchovy ovcí.

Budu tedy předpokládat, že se bavíme o dlouhodobém chovu ovcí. V takovém případě má rozhodně význam, protože je to velmi slušný předpoklad pro nákup zdravého zvířete.

Jak získá ovce zootechnické osvědčení (ZO)?

Ovce nebo beran může získat zootechnické osvědčení (ZO) (POP) až po oficiální klasifikaci, pokud splní veškeré podmínky hodnocení ve šlechtitelském programu a kontroly užitkovosti. Pak můžete požádat na plemenné knize ovcí o vydání zootechnického osvědčení.

Je rozdíl v klasifikaci ovcí a beranů?

Pro klasifikaci ovcí a beranů platí různé podmínky. Ty nejhlavnější rozdíly jsou popsány níže. Všechno ostatní je podrobně popsáno ve šlechtitelském programu ouessantské ovce.

Klasifikace ovcí (jehnic)

Věk pro klasifikaci je od pěti měsíců, klasifikace pobíhá ve stáji (u chovatele).

Klasifikace beranů

Věk pro klasifikaci je od dvanácti měsíců, klasifikace probíhá na nákupních trzích, kam musíte zvířata přepravit dle veterinárních podmínek.

Nutnou podmínkou pro takzvané „vyprodukování plemeníka“ je vlastnictví minimálně pěti bahnic (dospělých ovcí starších jednoho roku) ve stádě. To znamená, že pokud nebudete mít ve stádě alespoň pět bahnic, tak nikdy nemůžete narozeného berana uchovnit jako plemeníka.

Rozdíl mezi ovcí se zootechnickým osvědčením (ZO) a ovcí bez ZO

Rozdíl, a často velmi propastný, je v tom, že jak již bylo uvedeno výše, taková ovce musí splnit spoustu hodnocených parametrů a také projít zdravotními testy.

U takových zvířat se také sleduje genotyp. Genotyp nám v podstatě říká, jak je daná ovce přirozeně odolná vůči nemocem přenosných na ovce a vybírají se samozřejmě pouze odolné ovce. Ostatní se z chovu vyřadí, obyčejně se porazí. Také se provádí se genetická kontrola rodičovství (takzvaná parentita), která se stanovuje pomocí DNA v krvi. To zaručuje možnost sledování a dohledání každé jednotlivé ovce a také to, že je jisté, kdo je matka a otec jehněte – nedá se to nijak ošálit. Tím se dá snadno hlídat příbuzenská plemenitba, která je v drtivé většině běžných případů zcela nežádoucí, protože může způsobovat různé genetické anomálie.

Výhody chovu ovcí se zootechnickým osvědčením (ZO)

O ovci se ZO lze dohledat úplně vše, ale především je to úředně ověřené, máte záruku pravosti údajů. Ovce jsou pak evidovány v plemenné knize. U ovcí se zootechnickým osvědčením (ZO) je veliký předpoklad, že kupujete zdravé zvíře, které by nemělo mít v budoucnu zdravotní komplikace z pohledu genetiky – vybírají se ta nejlepší zvířata. Toto vše jsem pak kupujícím schopen doložit právě tím zootechnickým osvědčením, kde je vše uvedeno, včetně rodokmenu. Zootechnické osvědčení se totiž vydává až po splnění hodnocení a dalších ostatních testů a také obsahuje informaci o bodovém ohodnocení zvířete.

Nevýhody chovu ovcí se zootechnickým osvědčením (ZO)

Za jedinou nevýhodu by se asi dala považovat vyšší pořizovací cena oproti křížencům bez původu. Za tou ale stojí spousta nákladů, jako zdravotní vyšetření, plemenářská práce v podobě selekce a vyřazování zvířat nevhodných do chovu, povinné absolvování hodnocení beranů na nákupních trzích a podobně.

Ovce bez zootechnického osvědčení (ZO)

Chovatel ovcí bez ZO vám může tvrdit co chce, ale nic ze svých tvrzení vám nebude chopen prokazatelně doložit a jste tak odkázáni pouze na jeho čestné slovo. Čili není vám schopen nezpochybnitelně doložit, že náhodou otec neobskočil dceru a že její případná jehňata nebudou mít různé deformity nebo jinou genetickou zátěž, která se ovšem nemusí projevit hned, ale až v dalších generacích. To je pak zralé na nový začátek chovu s novými zvířaty. V těchto chovech se nic z výše uvedeného nesleduje a takové ovce jsou vhodné tak na sezonní výpas a pak porazit.

Navíc, pokud by si takový chovatel platil ta různá vyšetření také, tak nedává žádný smysl, aby choval a prodával ovce bez zootechnického osvědčení (ZO), protože nákladově by to vyšlo i jeho stejně. Proto si myslím, že to žádný takový chovatel dělat nebude, jelikož by na tom nic nevydělal a spíše prodělal.

V podstatě nevíte, když se budeme bavit o plemeni Ouessant, zda taková ovce už není jen prostě malá, zda nepozbyla důležité a typické znaky plemene, například jako velmi dobrou zdravotní odolnost.

Tím současně netvrdím, že i zvíře bez zootechnického osvědčení (ZO) od zodpovědného chovatele nemůže být kvalitní. Nelze se na to ale jednoduše spolehnout. Je to jen o důvěře.

Důležité: beran, který se používá k připouštění, se označuje jako licentovaný plemeník, který je zapsaný v registru plemeníků. Není podstatné, zda máte ovce (matky) se zootechnickým osvědčením (ZO) nebo bez, ale dle plemenářského zákona musí být plemeník vždy licentovaný. Pokud byste v chovu používali nelicentovaného plemeníka, porušujete tím zákon a vystavujete se finančnímu postihu v případě kontroly. Jedná se pak o takzvanou „černou plemenitbu“.

Chci ovce, ale nechci je množit

V tomto případě vám spousta lidí řekne, že je to zbytečné, kupovat ovce se zootechnickým osvědčením, že je to vyhazování peněz. Ano, taková zvířata jsou často dvakrát až třikrát dražší, než kříženci nabízení na internetu.

Rozdíl jsem popsal výše. Prakticky to pro vás může znamenat, že je velká možnost, že taková ovce může mít v budoucnu vyšší riziko zdravotních potíží. To s sebou pochopitelně nese vyšší nároky na váš čas a také peněženku, pokud budou nutné veterinární zákroky. Ve výsledku se může lehce stát, že dodatečné výdaje mohou i převýšit pořizovací cenu ovcí se zootechnickým osvědčením (ZO).

Chci ovce a budu mít vlastní odchovy

Tady si myslím, že asi není o čem mluvit a chov ovcí se zootechnickým osvědčením (ZO) je jediná možnost, když na nich chcete stavět další cílený chov a ne jen množit. Věřte, že z vlastní zkušenosti vím, o čem mluvím. Také jsme před lety začínali a zkušenosti byly někdy velmi trpké.

V tomto případě jste pak vy, jako chovatel, jak osoba odpovědná vůči svým zákazníkům, že jim prodáváte kvalitní zvířata. Pokud by to tak nebylo, tak věřte, že si to lidé mezi sebou velmi rychle řeknou.

Pozor na zavádějící nabídky

Na internetu se vyskytuje nepřeberné množství různých inzerátů, které jsou často velmi zavádějící.

Ovce po rodičích se zootechnickým osvědčením (ZO)

To je jeden z častých typů inzerátů. Osobně si myslím, že to má navodit pocit vyšší kvality zvířat a tím pádem i vyšší prodejní cenu. Ve skutečnosti to ale neznamená vůbec nic, už vůbec se nadá automaticky předpokládat, že se jedná o kvalitní zvíře. Být to tak může, ale bez zootechnického osvědčení (ZO) opět spoléháte na slovo prodávajícího.

Ovce z registrovaného chovu

Také velmi časté znění. Takový prodávající vám pouze oznamuje, že má ovce registrované – že splnil zákonnou registrační povinnost, jako všichni ostatní chovatelé. Nic více to ale neznamená a nic to nezaručuje, „lepší“ kvalitu zvířat už teprve ne.

Ovce s nárokem na ZO

Na takové nabídky si dejte velmi pozor! V tomto případě to považuji skoro za podvod, snahu oklamat. Neexistuje nic, jako nárok na zootechnické osvědčení (ZO). Ovce buď projde oficiálním hodnocením (pak se žádá o zootechnické osvědčení (ZO)) nebo neprojde. Takový inzerát mi říká, že je to asi ovce po plemenných rodičích, ale nebyla zatím hodnocena a tudíž se vůbec neví, zda má možnost získat zootechnické osvědčení (ZO).

Ovce, u které se čeká na vydání zootechnického osvědčení (ZO)

I tady zbystřete. V překladu to znamená, že ovce už prošla oficiálním hodnocením, bylo požádáno o vydání zootechnického osvědčení (ZO), jen se čeká, než se žádost vyřídí. Takové situace můžou nastat, typicky pokud se hodnocení provádí od září a dále. To proto, že na konci září se zpracovávají dotace a probíhá spousta nákupních trhů. Je tedy spousta výsledků na zpracování. Pokud to tak skutečně je, musí vám být chovatel schopen doložit výsledky nákupního trhu. Doložit hodnocení a také doložit i žádost, kterou podal. Musí vás o tom ale informovat před samotným prodejem. Pokud chovatel mlží a nic nedoloží, je to špatné znamení a takovému nákupu se radši vyhněte obloukem.

Několikrát se to nám samotným stalo, že jsme zootechnické osvědčení obdrželi až tři měsíce po žádosti. Dodatečně jsme jej zasílali novému chovateli, se kterým jsme se na to ale předem domluvili.