Kontrola užitkovosti (KU)

Kontrola užitkovosti ovcí (KU) je soubor pravidel a povinností, které musí chov zapojený v kontrole užitkovosti splňovat. Pravidla kontroly užitkovosti se mohou lišit i v závislosti na typu hospodářských zvířat. Jiná pravidla platí pro prasata, skot, ovce, kozy a další hospodářská zvířata.

K čemu kontrola užitkovosti slouží?

Kontrola užitkovosti (KU) slouží k cílenému šlechtění, dle chovného cíle stanoveného ve šlechtitelském programu ouessantské ovce. Dále napomáhá ke standardizaci chovu plemene tak, aby bylo možné porovnávat různá zvířata napříč chovy. Pouze chovy zapojené do kontroly užitkovosti mohou produkovat plemenná zvířata. Chovatelé v kontrolu užitkovosti mohou produkovat ovce a berany s POP (se zootechnickým osvědčením). A to buď do vlastního chovu nebo je prodávat ostatním chovatelům jako základ jejich plemenných stád, či jako nepříbuzné jedince a rozšíření již existujících stád.

Kdo se může zapojit do kontroly užitkovosti?

Do kontroly užitkovosti se může zapojit v podstatě každý chovatel, který chce produkovat plemenné ovce.

Je kontrola užitkovosti povinná?

Není povinná, je zcela dobrovolná. Povinná je pouze v případě, když chcete produkovat plemenné ovce s POP (se zootechnickým osvědčením). Pro nákup plemenných ovcí nemusíte být v kontrole užitkovosti.

Jak se zapojím do kontroly užitkovosti?

Pokud se chcete zapojit do kontroly užitkovosti, tak je třeba napsat nebo zavolat na SCHOK, aby vám řekli, který šlechtitel je přidělený pro vaši oblast. Území ČR je rozděleno na několik oblastí a každá má přiděleného plemenáře. Nelze si tedy zvolit plemenáře pro jinou oblast, než je ta vaše.

Oslovíte daného plemenáře a sepíšete s ním smlouvu o provádění plemenářské činnosti. Měl by vám všechny souvislosti a povinnosti vysvětlit.

Platí se za kontrolu užitkovosti?

Ano, platí. Platí se plemenáři jednou ročně. Výše platby se odvíjí od toho, kolik kusů ovcí máte v kontrole užitkovosti. Zároveň si ale můžete požádat o dotace jak na plemenné ovce, tak na plemenné berany a ty vám z části kompenzují náklady na kontrolu užitkovosti.

Jakou úlohu plní plemenář?

Plemenář je poradce a kontrolor vašeho chovu ovcí. Pomáhá vám ve vašich odchovech vybírat vhodné chovné jedince, aby se dosáhlo chovného cíle a aby ovce splňovaly standard plemene. Ne všechny ovce jsou ale vhodné pro další plemenný chov a je nutné je vyřadit, obyčejně to znamená porážku.

To znamená, že už při prvním vážení narozených jehňat kontroluje jejich vývin a vzhled a vyřazují se zvířata, která by na první pohled nesplnila standard a neprošla následnou klasifikací. Nutně to neznamená, že takové ovce musíte porazit. To je na vás, zda si je prostě ponecháte nebo porazíte.

Nicméně mít v chovu neplemenné ovce, je poněkud drahá záležitost, protože vy už je použít nemůžete. Ani není vhodné takové ovce prodat, pokud mají schopnost se dále množit. Pokud je přesto budete prodávat, tak vlastně vědomě pouštíte do světa nestandardní ovce, které velmi pravděpodobně budou mít další potomky a vytváříte si tak sám sobě levnou konkurenci.

V první řadě nejde o peníze, ale nedává mi pak smysl, abych byl v KU kvůli produkci plemenných zvířat a vedle toho prodával i nestandardní ovce. Myšlenka KU spočívá i v zachování plemene, a tedy i jeho standardu.

Jak probíhá kontrola užitkovosti?

Začíná to smlouvou s plemenářem a pak se čeká, až budete mít jehňata. Plemenář vás obyčejně vyzve k ověření seznamu ovcí (bahnic) a uvedení plemeníka nebo plemeníků. To podle toho, zda používáte vždy jen jednoho berana pro všechny bahnice nebo zda připouštíte takzvaně v harémech. Harémy jsou skupinky bahnic a k nim vybraní plemeníci.

Jehnice je ovce do stáří jednoho roku nebo do prvního bahnění. Bahnice je ovce starší jednoho roku nebo taková, která se už obahnila – která porodila. Porodům u ovcí se říká bahnění.

Vážení ve 100 dnech

Do určitého data vás také vyzve k zaslání datumů narození jehňat. Od toho se odvíjí první úkon plemenáře ve vašem stádě, a to je vážení jehňat ve 100 dnech života. Za 100 dní od narození jehňat k vám přijede na vážení a kontrolu. Dále se pak domlouváte na návštěvách dle potřeby.

Váš úkol je vše evidovat včas do stájového registru a odeslat mu informace. Ideální je zaznamenat si a zasílat i porodní váhy. Pak si můžete časem kontrolovat váhy jehňat u stejných bahnic v různých letech a můžete si pak vyhodnocovat kvalitu matek a odchovů.

Kontrola zdraví

Kontrola zdraví se provádí v ročním cyklu. Do padesáti ovcí ve stádě se kontrolují všechny ovce starší jednoho roku. Odebírá se jim vzorek krve, který je pak prostřednictvím vašeho veterináře odeslán do státní laboratoře. V laboratoři provedou testy na nemoci, které jsou předepsané v metodice kontroly zdraví pro daný rok. Výsledek vyšetření obdržíte poštou, či e-mailem.

Vyšetření je hrazeno státem, hradíte si sami pouze přímé náklady spojené s odběrem krve.

Klasifikace beranů

Klasifikace beranů se provádí na takzvaném nákupním trhu, kam musíte své berany dopravit. Nákupní trhy se konají od jara do zimy na různých místech ČR. Berany je možné klasifikovat ve věku 12 – 18 měsíců. Klasifikaci provádí plemenář přítomný na vámi vybraném nákupním trhu.

Klasifikace jehnic

Klasifikace jehnic probíhá přímo na hospodářství chovatele. Jehnice je možné klasifikovat ve věku 5 – 12 měsíců. Klasifikaci provádí plemenář, který je přidělený pro váš obvod.

Genotypizace

Genotypizace se provádí po klasifikaci ovcí. Požádáte si o ni u svého plemenáře. On vám vystaví žádanku a tu předáte svému veterináři a domluvíte se na termínu odběru krve. Opět je toto vyšetření hrazeno státem a platíte veterináři jen náklady spojené s odběrem krve. Výsledek vyšetření obdržíte poštou, či e-mailem.

Parentita

Parentita je vyšetření DNA z krve a provádí se u beranů z důvodu určení (potvrzení) shody rodičovství. Čili že vámi uvedená matka i otec jsou skuteční rodiče berana. Výsledek vyšetření obdržíte poštou, či e-mailem.

Ovlivní kontrola užitkovosti prodejní cenu?

Zpravidla ano, protože výsledkem kontroly užitkovosti je, že prodáváte nebo kupujete plemenné zvíře s POP, které splňuje spoustu kvalitativních znaků a můžete si je před nákupem ověřit nebo je zájemcům doložit předem.

Závěrem

Kontrola užitkovosti má velmi kladný vliv na vývoj zdravých a odolných budoucích generací ovcí a na zachování ouessantské ovce.